Laboratorier

Principper for MPEs laboratorier

 • Laboratorierne tilhører instituttet. Laboratorierne og udstyret tilhører ikke en bestemt sektion/forsker/underviser, uanset hvordan udstyret er finansieret. Dog er det naturligt, at nogle sektioner og medarbejdere anvender visse laboratorier mere end andre.
 • Laboratorierne er dynamiske, ligesom ansvaret for forvaltningen kan være det, og deres funktion vil udvikle sig over tid, efterhånden som sektionernes behov og muligheder udvikler sig.

Proces for anmodning om adgang til laboratorier

Hvis du eller dine studerende skal have adgang til et laboratorie, skal du kontakte laboratoriekoordinatoren (se oversigt over laboratoriekoordinatorer nedenfor) og anmode om adgang. Når laboratoriekoordinatoren har godkendt, skal du sende en e-mail til Helle (hea@mpe.au.dk) og Miriam (mirno@mpe.au.dk) i sekretariatet med laboratoriekoordinatoren CC med nedenstående oplysninger: 

 • For individer:
  • Navnet på vedkommende der skal have adgang
  • AU-ID eller studienummer
  • Navn på laboratorium
  • Start- og slut dato for adgang
 • For undervisningshold:
  • UVA-nummer
  • Navn på laboratorium
  • Start- og slut dato for adgang

Helle eller Miriam vil herefter give adgang til laboratoriet og sende dig en e-mail, når adgangen er givet. 

Oversigt over laboratorier og laboratoriekoordinatorer

Aktivitetsnr. Laboratorie Bygning Lokale Laboratoriekoordinator
82010 Makerspace 5132 017 Mikkel Bo
82015 SLA Print farm 5132 016 Mikkel Bo
82020 Print farm (FMD) 5132 013 Mikkel Bo
82025 Instrument storage 5132 015
014
Thomas Greve
82030 Project storage 5132 012A Claus Melvad
82035 Mechatronics 5128 114
120
Johan B. Thrane
82040 Fluid Lab MPE 5128 213 Jens Brusgaard Vestergaard
82045 Robotics Lab 5128 113 Rassoul Tabassian
82050 Dynamics Lab 5126 028 Ole Balling
82055 Undervisningslager 5126 034 Christian Perti
Lab 1 5126 030 Christian Perti
82060 Materiale Lab 3210 00.086
00.083
Carsten Bloch
82065 Composit Lab 3210 00.103
00.098
Thomas Greve
82075 Polymer Lab (Projekthal) 3210 00.034 Carsten Bloch
82080 LAMPS (Udstil lokale) 3210 1.081 Carsten Bloch
82085 Tribology Lab 3210 1.081 Narguess Nemati
82090 Deep Tech Lab Skejby 2330 100 Peter Harling Lykke
82095 Herning Lab 8046 Lars Brandt
35826 Prototypeværkstedet 589C Peter Harling Lykke

Laboratoriekoordinatorens rolle

Laboratoriekoordinatoren skal:

 • Have hele instituttets interesse for øje i forvaltningen af deres ansvar for laboratoriet.
 • Sørge for den daglige drift af laboratoriet, herunder sikre sig indkøb af materialer, vedligehold af udstyr etc.
 • Godkende/afvise ønsker til adgange.
 • Sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i laboratorierne.
 • Have kendskab til al udstyr i laboratoriet og sikre, at udstyret er registreret.
 • Ansætte studentermedhjælpere til laboratoriet efter forudgående dialog med laboratorielederen og efterfølgende godkendelse fra viceinstitutleder for uddannelse.
 • Have overblik over studentermedhjælpernes timer og godkender timesedler. 

Laboratorieleders rolle

Laboratorielederen er ansvarlig for effektiv anvendelse af instituttets laboratorier:

 • Laboratorieleder skal sikre, at forskellige laboratorier bruges mest mulig effektivt i hele instituttets interesse, herunder daglig drift og udvikling af nye faciliteter.
 • Laboratorieleder bærer principielle spørgsmål til brugen af laboratorierne ind i institutledelsen, efter samråd med laboratoriekoordinatoren.
 • Ved behov for større ledelsesmæssige prioriteringer af laboratorier og/eller udstyr, udarbejder laboratorieleder, eventuelt sammen med laboratoriekoordinator(ene), en sagsfremstilling der præsenteres for institutledelsen for beslutning om prioritering. Mindre prioriteringer kan godkendes af laboratorielederen selv.

Arbejdsopgaver:

 • Laboratorielederen agerer som bindeled mellem laboratoriekoordinator og instituttets ledelse.
 • Laboratorielederen vejleder laboratoriekoordinatorerne ved tvivlsspørgsmål om brugen af laboratorier.
 • Laboratorielederen er medlem af instituttets arbejdsmiljøudvalg (LAMU).
 • Indkøb af udstyr skal koordineres med laboratorielederen for at sikre størst mulig kompatibilitet, og at vi ikke opbygger redundante funktioner. Ved ansøgninger for udstyr skal laboratorielederen konsulteres før ansøgningen sendes.
 • Indkøb af forbrugsmateriale til laboratorier koordineres med laboratorielederen for at sikre effektive indkøb og de rette indkøbskanaler.
 • Før semesterstart gennemgår laboratorielederen sammen med hver laboratoriekoordinator undervisning og andre aktiviteter i laboratoriet, for at sikre at laboratoriet bruges optimalt, og at kapaciteten ikke overskrides.
 • Hvis medarbejdere har brug for et nyt laboratorium, eller nye funktioner i eksisterende laboratorier, kontaktes laboratorielederen, med henblik på i fællesskab at lave en sagsfremstilling, der klarlægger behovene, og som forelægges for institutledelsen.